Obsługa celna to wszystkie czynności dokonywane przez specjalistyczną i uprawnioną firmę, mające na celu przygotowanie do kontroli celnej towaru oraz dokumentów związanych z ich transportem. Dobre przygotowanie do odprawy celnej, podczas której pobierany jest podatek oraz cło, ułatwia przeprowadzenie formalności, które są nieuniknione podczas eksportu i importu towarów. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, iż niedopilnowanie pewnych ważnych elementów, może spowodować niedopuszczenie do kontynuacji transportu.

Obsługa celna to także odprawa i obsługa magazynowa. Podczas kontroli celnej sprawdzony może zostać część towaru ale też jego całość. Każdorazowo jest to uzależnione od indywidualnej decyzji celników, zależnej od dokonanej przez nich oceny ryzyka, a także innych czynników. Wyróżnia się trzy rodzaje odpraw celnych. Istnieje odprawa ostateczna, gdzie towary, które zostały odprawione nie wracają przez granicę celną; odprawa warunkowa, w której po pewnym czasie towar powraca do kraju z którego wyjechał, oraz odprawa odroczona.

Obsługa celna – istotne informacje

W ramach obsługi celnej przez agencję, klient może liczyć na reprezentowanie go przed urzędem celnym. Firmy zajmujące się obsługą celną, świadczą też nieraz usługi, które zmierzają do odroczenia opłat celno-podatkowych.

Odprawa celna przebiega najczęściej w obecności zarówno importera, jak i spedytora lub odbiorcy.

Zlecenie takich usług możliwe jest specjalnym agencjom celnym, ukierunkowanym wyłącznie na pomoc przedsiębiorstwom przewożącym towary za granicę. Jednak obsługą celną zajmuje się wiele firm spedycyjnych poszerzających swoją ofertę o inne usługi, ułatwiające osobom przewożącym rozmaite towary poza granice, przejście wymaganych kontroli.